SOFv

Samenwerkingsoverleg Faculteitsverenigingen

Universitaire Studentenraad

De Politiek Commissaris van het SOFv vertegenwoordigt de belangen van studenten en studieverenigingen in het bijzonder als lid van de USR. Het is handig om te weten hoe de USR werkt om goed te kunnen volgen waar het over gaat. Deze pagina’s hebben als doel inzicht te bieden in de structuur en werkwijze van de medezeggenschap op centraal niveau en met name van de USR.

Wat doet de USR?

De Universitaire Studentenraad (USR) levert in samenwerking met de Ondernemingsraad (OR) een bijdrage aan het beleid van de Radboud Universiteit Nijmegen op centraal niveau. De studentenraad behartigt de belangen van studenten door middel van vergaderingen met het College van Bestuur en gesprekken met beleidsmedewerkers en andere invloedrijke organisaties op de universiteit.

De Universitaire Studentenraad behartigt de belangen van studenten op uiteenlopende terreinen. Binnen de Gezamenlijke Vergadering bespreekt de studentenraad belangrijke beleidsdocumenten met het College van Bestuur. Daarnaast neemt de studentenraad deel in verschillende overleggen en houdt contact met andere medezeggenschapsorganen. De studentenraad toont tevens voortdurend eigen initiatief door het schrijven van beleidsnotities en de deelname in werkgroepen en klankbordgroepen.

Meer informatie over de universitaire medezeggenschap vind je op www.ru.nl/usr of www.numedezeggenschap.nl.  

Wie zitten er in de Universitaire Studentenraad?

De Universitaire Studentenraad in Nijmegen heeft een bijzondere constructie ten opzichte van andere steden. Naast de acht gekozen leden van de studentenpartijen nemen ook zes benoemde leden afkomstig van verschillende koepelorganisaties zitting in de raad. Ieder jaar worden verkiezingen gehouden voor de acht gekozen leden. Deze leden zijn afkomstig uit de studentenfracties AKKUraatd en asap. De zes overige leden worden benoemd door zes verschillende koepelorganisaties. De koepelleden behartigen de belangen van een specifieke doelgroep in de studentengemeenschap.

De USR buiten de GV’s

De USR houdt zich naast de cyclus van de Gezamenlijke Vergadering bezig met eigen initiatieven. De werkvormen zijn te onderscheiden in werkgroepen en klankbordgroepen. De werkgroepen zijn opgericht met een bepaald doel voor ogen, wanneer dit doel is bereikt zal de werkgroep worden opgeheven. Enkele onderwerpen binnen de werkgroepen zijn: studentenwelzijn, internationalisering, duurzaamheid en loopbaanoriëntatie. Klankbordgroepen daarentegen lopen het gehele jaar door, dit zijn groepen waarbinnen de leden continu meedenken met het beleid van de universiteit. Daarnaast houdt de PR-commissie zich bezig met allerlei vormen van promotie middels social media, de website of de universiteitsbladen. Ten slotte organiseert de activiteitencommissie enkele activiteiten gedurende het jaar zoals Radboud by Night en het medezeggenschapsgala.

De USR in de GV’s

De Universitaire Studentenraad (USR) vormt samen met de Ondernemingsraad (OR) de Gezamenlijke Vergadering (GV). De Ondernemingsraad behartigt de belangen van de medewerkers aan de Radboud Universiteit. De raad bestaat uit twintig gekozen leden, aangevuld door vier leden namens de UMC-raad, verbonden aan het academisch ziekenhuis. De USR en de OR hebben invloed op het centrale beleid van de universiteit. Dit beleid wordt uitgevoerd in opdracht van het College van Bestuur (CvB). Dit bestuurlijk orgaan bestaat uit drie personen, namelijk een voorzitter, een rector magnificus en een vicevoorzitter.

De Gezamenlijke Vergadering bestaat uit acht cycli waarin in elke cyclus bepaalde beleidsstukken worden besproken. De verschillende stukken worden onderverdeeld in een aantal vaste commissies, te weten Onderwijs, Onderzoek en Maatschappelijke dienstverlening (OOM), Personeel, Studenten en Campus (PSC), Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu (VGWM), Financiën, Investeringen en Nieuwbouw (FIN) en ICT. De beleidsstukken worden uiteindelijk gezamenlijk besproken tijdens de Voorbereidende Gezamenlijke Vergadering (VGV) en vervolgens met het College van Bestuur in de zogenaamde Overleg Gezamenlijke Vergadering (VGV). Tijdens de Afsluitende Gezamenlijke Vergadering (AGV) brengen de USR en de OR hun definitieve advies uit over de verschillende agendapunten en wordt eventueel over bepaalde agendapunt gestemd.